Finanzamt Oranienburg

Zentrale Zuständigkeit des Finanzamts Oranienburg für ausländische Unternehmer und Arbeitnehmer

Davek na dobiček

Slowenische Fahne

Davek od dobička: davek od dohodka / davek od dohodka pravnih oseb / Obrtni davek 

V bistvu dogovor o dvojnem obdavčevanju med Republiko Poljsko in Zvezno republiko Nemčijo oz. dvojnem obdavčevanju med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo (v nadaljevanju DBA) ureja, da pravica do obdavčitve ostane v državi v kateri ima obrtno dejavno podjetje sedež (Republika Poljska oz. Republika Slovenija).

Podjetje s sedežem v Republiki Poljski/Republiki Sloveniji, ki ima v Nemčiji kjer tudi opravlja svojo dejavnost obratovalnico ali stalnega zastopnika, na podlagi člena 5 DBA, je na podlagi člena 7 DBA podvrženo nemški obdavčitvi dobička (davek od dohodka oz. davek od dohodka pravnih oseb in obrtni davek). Podjetja so zato dolžna do 31.05. naslednjega leta oddati ustrezne davčne napovedi.

Obrtno dejavna podjetja v Nemčiji so dolžna poslati nemškemu davčnemu uradu dokumentacijo, ki je potrebna za pregled obratovalnice in obdavčitev dohodka (obrazec »Pregled davčne obveznosti v Nemčiji«).

Pri davku na dobiček se pravica do obdavčitve v Nemčiji kot državi v kateri se dejavnost izvaja, v skladu s členoma 7 in 5 DBA, pregleda s strani davčnega urada.

V ta namen se letno razpošljejo obvestila o tem, da je potrebno oddati davčno napoved, če to v tem letu še ni bilo storjeno, ali če ni podanih še nobenih podatkov o davčni obveznosti v Nemčiji. Ker se lahko podlaga za obdavčitev vsakoletno spreminja, na primer zaradi postavitve gradbišča oz. montažnih obratovalnic (v obdobju več kot 12 mesecev), v skladu s členom 5 odst. 3 DBA, se morajo ti podatki oddati za vsa koledarska leta v katerih je podjetje obrtno delovalo v Nemčiji.